Sportsplan

Innhold

Sportsplanen - oppsummering

Denne sportsplanen beskriver retningslinjer, sportslige- og sosiale føringer for fotballaktiviteten i SK Vard Haugesund

Sportsplanen tar for seg visjonen og verdier vi etterstreber og kan brytes ned i følgende målsetninger:

 

Sportsplanen kan sees på som klubbens tiltak for å nå våre målsetninger og berører blant annet følgende punkter:


VISJONER OG VERDIER

 

Visjon

I Vard tror vi på at vi både kan ta vare på breddefotballen, ha et godt omdømme og samtidig klare å skape fotballspillere som kan ta steget opp i norsk toppfotball. 

Vard skal ha et godt tilbud til alle våre medlemmer, med mål om å skape et livslangt engasjement til fotballen og klubben. Vard skal utvikle spillere, trenere, ledere og dommere. Det skal gis tilbud om skolering for å øke kompetansen i klubben. 


Verdier

For oss i SK Vard Haugesund skal det aldri være tvil om at de sosiale sidene i barne- og ungdomsfotballen er viktigere enn det enkelte lag eller utøvers personlige resultat.

Vi skal aldri sette noen utøvere eller lag i den situasjon at det kan stilles spørsmål om verdigheten og moralen er ivaretatt med god margin. Vi ser ingen konflikt mellom sportslige og sosiale mål. Det stilles bare større krav til ledere/foreldre og deres kunnskapsnivå.

Alle spillere som kommer til vår klubb skal få et tilbud, så sant vi har et lag i den aktuelle årsklassen. Det er ikke opp til den enkelte trener eller lagleder å si ja/nei til en spiller.


Dugnadsånd 

 

 

 

MÅL

Generelle mål

 

Mål Barnefotballen

 

Mål Ungdomsfotballen


FORVENTNINGER OG KONSEKVENSER

For at Vard skal nå sine mål og visjoner så settes det en del krav til klubb, tillitsvalgte, foreldre og spillere

 

Forventninger til klubben

 

Forventninger til lagledere/trenere


 

Forventninger til spillere

 

Forventninger til foreldre

 

Forventinger til Utviklingssjef

 

I SK Vard Haugesund har vi en utviklingssjef som sammen med TV har det overordnede ansvaret for at sportsplanen blir etterleved i barne- og ungdomsavdelingen. Utviklingssjefen har mange nøvedendige oppgavere for at Vard skal lykkes i sitt arbeid med spiller- og trenerutvikling. Den aller viktigste oppgaven er å sørge for at øktene på Vardakademiet er av høy kvalitet ut i fra klubbens forutsetninger. Utviklingssjefen er trenerveileder for barnefotballen i Vard og spillerutvikler i ungdomsfotballen.

 

·       Leder for Vardakademiet 4-16 år. Plannlegging, organisering og gjennomføring. 

·       Oppfølging, gjennomføring og revidering av Sportsplan (skal godkjennes av styre). 

·       Myndighet til å gjennomføre nødvendige justeringer slik at sportsplanen blir gjennomført.

·       Ansvarlig for kompetansehevende tiltak for trenere i barnefotballen.  

·       Være trenerveileder i barnefotballen 

·       Bidra ved kompetansehevnede tiltak for trenere i ungdomsfotballen.

·       Ha det overordnede ansvaret ved hospitering av spillerne. 

·       Hovedansvar sammen med TV-U for skoleringsplan internt i klubben.

·       Ansvar for å tilrettelegge for hospiteringsordninger for spillere i samarbeid med spiller, trenere og foreldre.    

·       Har ansvar for å motivere og inspirere spillerne og gjennom å ha en tett dialog og oppfølging.  

·       Delta på enkelte av spillerens lag treninger.

·       Delta når det foregår uttak av utviklingstropper i ungdomsfotballen.   

Forventninger til trenerveileder i ungdomsfotballen (TV-U)

I SK Vard har vi to trenerveileder, en med ansvar for barnefotballen fra 5 -12 år og en med ansvar for ungdomsfotball fra 13 til 19 år. Trenerveileder er en nødvendighet for å lykkes med spillerutviklingsarbeidet. Trenerveileders ansvar er å sikre god kvalitet på arbeidet med barn og unge, skape trenerforum, lede an i prosessen med utarbeidelse og oppfølging av klubbens skoleringsplan.

US og TV skal være de som koordinerer de sportslige aktivitetene i barne- og ungdomsavdelingen slik at disse skjer i overensstemmelse med gitte retningslinjer. US og TV skal i praksis være styrets/sportslig utvalgs forlengede arm for å ivareta at aktivitetene skjer ut fra de retningslinjer klubben er enig om.

Det er ønskelig at TV innehar mest mulig fotballfaglig utdanning.

 

Arbeidsoppgaver for TK vil blant annet være:

·       Delta når det foregår uttak av utviklingstropper i ungdomsfotballen. 

·       Være trener på Vardakademiet  

·       Har ansvar for å motivere og inspirere trenere og der igjennom ha en tett dialog og oppfølging av trenere i ungdomsfotballen.

·       Delta på enkelte av trenerenes treninger.

·       Ha et årlig møte med vært trenerteam i ungdomsfotballen sammen med US.VARDAKADEMIET


Vardakademiet startet opp i 2005. Siden den gang har akademiet vært en suksess og Vard har fått frem flere talenter som bla. Lars Stubhaug (Everton, Strømsgodset), Erik Ulland Andersen (FKH, Hødd, Strømsgodset, Molde), Torbjørn Kallevåg (Hødd, FKH), Helge Sandvik (FKH) og Andreas Ulland Andersen (Viking, Sandnes Ulf).

Glem heller ikke 1996 modellene som tok sølv i NM i 2012.

Vardakademiet omfatter nå barn helt ned til 4 års alder og er en viktig arena for talentutvikling på Haugalandet. blant Haugalandets viktigste arena for talentutvikling. Vardakademiet er et supplement til ordinære fotballtreninger og er et tilbud til de som ønsker å trene mer fotball. Vardakademiet trener etter tekniske, koordinative og motiverende treningsprinsipper/metoder. I hovedsak med Coerver Coachings metoder og etter fotballforbundets småspillorganisering. Det medfører at spillerne får god koordinasjon, balanse og styrke samt god teknikk og ferdigheter. Mye trening med ball i ung alder gir gode og tekniske fotballspillere.


Viktig!

Det er ikke et krav at en må delta på akademiet for å delta på lagtreningene. Vardakademiet er et tilbud til de som vil trene ekstra. Av den grunn legger vi ikke lagstreninger på disse tidene.


Mål:

Målet med Vardakademiet er å utvikle tekniske fotballferdigheter i et læringsmiljø som fremmer interesse, holdninger og motivasjon til videre utvikling og lek med fotballen.


Vardakademiet er bygget omkring tre områder:

 

TURNERINGSBESTEMMELSER


Vard følger NFFs turneringsbestemmelser ved egne arrangement som tar utgangspunkt i:

 

Sommercuper

Klubben ønsker at flest mulig lag drar på sommercup. Dette er breddecuper, og her skal alle som reiser spille mye, minst 40% av total spilletid.

Klubben arrangerer en sommertur. I 2023 er dette Dana Cup. Dersom lag ønsker å dra på andre cuper må all organisering skje i eget lags regi.

 

Lag/årstrinn

Cup navn

6 år - 9 år Lokal cup uten overnatting

10 år - 11 år Cup i Regionen med overnatting. (Etne, Bremnes, Ålgård el.)

12 år Cup andre steder i landet. (Sørcup el.)

13 år Dana Cup

14 år Dana Cup

15 år Dana Cup

16 år Dana Cup

Junior (17 – 19 år) Norway Cup el. Elite cuper


HOSPITERING / DIFFERENSIERING


I Vard hospiteres det primært ikke i barne- og ungdomsavdelingen. Vi ønsker som hovedregel ikke å ha hospitering frem til 12 årsalderen

Hospitering kan forekomme hvis en spiller har fotballferdigheter som skiller seg vesentlig fra de andre på sitt alderstrinn. Hospitering må godkjennes av Utviklingssjef. Det tas da en helhetsvurdering av spilleren. Permanent forflytning skal gå via Sportslig utvalg. Utviklingssjef har hovedansvaret i slike tilfeller, for å koordinere og kommunisere med trenere og foreldre.

Om et lag skal spille en årsklasse opp skal det avgjøres av Sportslig utvalg. 

Hvordan gjennomføre hospitering?

Det kan gjøres på ulike måter:

1. Dersom spiller er så god at han er selvskreven på laget en eller flere klasser opp kan vedkommende flyttes opp og det overårige laget blir primærlag.

2. Dersom spiller er såpass god at han er bedre enn egen årsklasse, men ikke selvskreven på laget en klasse opp hospiterer vedkommende en eller to dager i uken med overårig lag på trening. Eget lag i egen årsklasse blir primærlag.

Hvem avgjør hvilke spillere som skal hospitere?

Utviklingssjef sammen med trenere for involverte lag avgjør om en spiller skal hospitere til et annet lag.

Før hospitering iverksettes skal både de aktuelle spillerne, trener/lagleder for opprinnelig lagmiljø, trener/lagledere for hospiteringsmiljø, trenerveilder og foresatte gjennomføre en klarleggingsrunde hvor både premisser og praktiske ordninger gjennomdrøftes.

Vurdering på om dette kan ha negative effekter på noen av lagene skal vurderes.Differensiering

I SK Vard skal vi være opptatt av å skape differensierte læringsplattformer. Dette handler hovedsakelig om å være i stand til å tilby alle våre barn og unge muligheter for å kunne oppleve mestring og utfordring på fotballbanen. I en slalåmbakke kan alle stille seg i toppen av en sort løype, men det betyr ikke at alle bør sette utfor der. Man tilpasser løypen etter sitt behov og ser gradvis mer og mer fremgang med mål om å klare den sorte løypa på sikt. Slik er det også fotballen, man må få tid til å utvikle seg i et miljø som er tilpasset nivået der og da. Å kunne differensiere handler ikke om hvor god man er teknisk sett, det er mer komplekst enn det. Modenhet og fysikk spiller stor rolle og er en veldig sentral faktor i spillerutvikling. Med utgangspunkt i dette skal vi i SK Vard differensiere ut ifra følgende kriterier:

 

1. Modenhet – evnen til å ta hensynsmessige handlingsvalg og handlinger

2. Ivrighet – evnen til å ta ansvar for egen utvikling. SK Vard ønsker spillere med en indre driv og som ønsker å utvikle seg som fotballspiller

3. Ferdighet – evnen til å utføre handlinger med ballferdighet til fordel for eget lag

4. Holdninger og oppførsel – evnen til å være en god medspiller. Vi skal også utvikle mennesker!

5. Skole og sosial tilhørighet – jo eldre de blir, jo mindre hensyn tas til skole. I SK Vard skal man også få venner på tvers av skoler og klasser.

 

Differensiering skaper mulighet for at kull trener samtidig og på samme sted. Dette gir bedre oversikt for alle parter og skaper gode muligheter for samarbeid mellom trenere. Ingen faste grupper, men dynamisk flyt i takt med utvikling.


BARNEFOTBALL (4-12år)

Overordnet mål for barnefotballen

Hovedmålet for barnefotball er å gi tilbud slik at spillerne opplever trivsel, glede og mestring både i trening og kamp. Spillerne skal gis muligheter til å lære fotballspillets helhet og utvikle individuelle og sosiale ferdigheter. I barnefotballen skal alle spillerne i kampen ha tilnærmet lik spilletid .

SK Vard Haugesund har en målsetting om å ha min. 40 gutter og 20 jenter i hvert års trinn. Dette medfører at en tidlig i barneavdelingen bør starte opp med lag fra alle barneskolene. Dette arbeidet må inn i årsplan og forankres som et årlig tiltak før sommeren/skolestart. BU har ansvaret.

SK Vard Haugesund følger NFF` s retningslinjer for barnefotball.

Lagene ledes av minst en trener, men det bør også være en hjelpetrener/oppmann med. 

(Rollefordelingen er beskrevet nærmere i klubbhåndboken). Det er også ønskelig at hvert lag innehar en foreldrekontakt. I arbeidet med barnefotballen må treneren spesielt merke seg følgende momenter i NFF`s retningslinjer:


Viktig

Det er viktig å være oppmerksom på de store individuelle forskjellene det kan være innenfor en og samme gruppe. Kronologisk - og fysiologisk alder vil kunne sprike. En 8 åring kan ha tekniske ferdigheter som overgår seniorspillere. Derfor er det vesentlig å påvirke trenings-prosessen, utvikle evnen til å trene hos den enkelte uansett nivå. 

Det er viktig at kjøre differensierte økter slik at flest mulig føler mestring, samtidig som alle får tilstrekkelig utfordringer. 


Plikter for trenerne

Treneren må sette seg godt inn i sportsplanen og rette seg etter denne. Trenerne bør delta på trenerforum/samlinger og kurs som blir arrangert av SK Vard Haugesund. Det er ønskelig at treneren minimum gjennomfører Barnefotballkvelden. Treneren skal bidra til at det blir skapt positive holdninger overfor medspiller, motspillere, dommere, trenere, lagledere og foreldre. SK Vard Haugesunds spillere og trenere skal alltid takke dommer, motstanderens spillere og lagledelse etter kampen.

Trener kompetansekrav i barnefotballen:


Trener.vard.no er et viktig verktøy for alle trenere, og det vil bli satt fokus på å få dette implementert hverdagen til trenere i Vard.  Her finner du blant annet:


Skillrace og landslagskolen er også verktøy klubben bruker aktivt. På skillrace trenger en brukernavn og passord. Klubbens hovedbrukere er US/TV, og disse personene tildeler brukere på skillrace ved forespørsel. Skillrace er nyttig verktøy ved plannlegging av øvelser og økter. På trener.vard.no finnen trenere ferdige øktere tilpasset alderstrinn.

På fotball.no finner en landslagskolen for de ulike aldersgruppene med tilpassede økter. Landslagskolen er åpen for alle.

5 – 7 ÅR

Trening: 

Minimum 1 gang pr. uke inkl. kamp. Ikke arranger lagstreninger på Vardakademidager (november-mars).

Vardakademi:

Tilbud om 2 treningsøkter pr. uke hele året som følger skoleruten.

 

Treningsinnhold:

www.treningsøkta.no / www.skillrace.com gir deg veiledning i hvordan du kan bygge opp en treningsøkt

 

8 – 10 ÅR

Trening: 

Minimum 1 gang pr. uke inkl. Kamp. Anbefaler minimum 2 i sesong. Ikke arranger lagstreninger på Vardakademidager.

Vardakademi:

Tilbud om 2 treningsøkter pr. uke hele året som følger skoleruten.

Treningsinnhold:

www.treningsøkta.no / www.skillrace.com gir deg veiledning i hvordan du kan bygge opp en treningsøkt

Her fortsetter vi med NFFs anbefalinger og coerverbasert trening og treningsmetode. Legger inn forflytnings øvelser, ringer og stiger. Treningsinnholdet må utvikles med mer trening på basisferdigheter (pasning, skudd, mottak) og teknisk trening. Husk spill – motspill, forsvar/angrep. For å få en god rutine bør alle treninger avsluttes med samling, kort oppsummering og litt uttøying. Forøvrig som 5 – 7 år.

Laget bør delta på minst 2 turneringer i løpet av året.


11 – 12 ÅR

Trening:

Minimum 2 ganger pr. uke inkl. kamp. Ikke arranger lagstreninger på Vardakademidager (november-mars).

Vardakademi:

Tilbud om 2 treningsøkt pr. uke hele året som følger skoleruten.

Treningsinnhold:


www.tiim.no gir deg veiledning i hvordan du kan bygge opp en treningsøkt


Toppspillerutvikling gjennom toppklubb (FKH/AIL)

Vard vil nominere noen spillere i hvert trinn til toppklubbens satsing for å få frem toppspillere. Lagets trenere tar ut spillere til uttakstrening sammen med utviklingssjef. Spillerutvikler velger ut spillere.  


UNGDOMSFOTBALLEN 13-19 år 

 

Vard bør ha minst to lag pr trinn på guttesiden. Minst ett lag pr trinn på jentesiden.

Målsetting for ungdomsfotballen 13 – 19 år


Plikter for trenerne

 

Trener kompetansekrav i ungdomsfotballen:


 Spilletid og troppstørrelser fra 13 til 14 år

·   Vi ønsker at alle som er i med i kamptroppen fra i alderen G/J 13-14 år får minimum 50% spilletid i kamp   

·   Anbefaler kamptropper med 12-14 spillere hvis det lar seg gjøre 

·   Hvis det av logistikk hensyn ikke er mulig å gjennomføre 50% spilletid skal trenings- og kampoppmøte, holdninger og nivå i den rekkefølgen vektlegges med tanke på spilletid. Ikke resultatet i den isolerte kampen (NY)

Spilletid og troppstørrelser 15 til 19 år  

·   SK Vard ønsker at alle får 50% spilletid som er i kamptroppen ved en reiseveg som overstiger mer en 30 minutters kjøring  

·   Ved mindre reiseveg ønsker vi at trener skal etterstrebe minimum 50% spilletid på alle som er med i kamptroppen  

·   Anbefaler at kamtropper på 14-15 spillere ved lengre en 30 minutters reiseveg

·   Hvis 50% spilletid ikke lar seg gjøre av hensyn til logistikk, ønsker SK Vard at alle får minimum 30 minutter sammenhengede spilletid som er med i kamptroppen.  

·   Hvis det av logistikk hensyn ikke er mulig å gjennomføre 50% skal trenings- og kampoppmøte, holdninger og nivå i den rekkefølgen vektlegges med tanke på spilletid.Spillerutvikling 13 år til senior

Den første perioden i tenårene er det sportslige målet med fotballaktiviteten å organisere pasningsspillet etter spillestilen, utvikle gode pasningsspillere, gode driblere og gode førsteforsvarere. For å nå disse målene har man i treningsarbeidet fokus på å passere motspiller med ball, frispilling bakfra, intensivt gjenvinningspress og treningsmentalitet. Etter hvert som spillerne blir eldre skal man i tillegg til frispilling bakfra, jobbe med bevegelsesmønster på siste tredjedel, samt at treningsmengden øker. Spillerne blir mer og mer spesialister i sin posisjon.


Årgangsansvarlig og Trenertyper

Hvert årskull i ungdomsfotballen blir ledet av en årgangsansvarlig som også er hovedtrener på 1.laget. I tillegg skal det være trenere på årgangens øvrige lag. Både på 1.lag og på breddelag skal et sunt verdigrunnlag, stort engasjement og utviklingsfokus kjennetegne Vardtreneren. 

Årgangsansvarlig skal være utnevnt av klubben på bakgrunn av sin trener- og lederkompetanse.

Årgangsansvarlig har ønske om å bli bedre og ønsker å utvikle seg. Engasjement og lederevner går alltid foran fagkunnskap. 

Fremgang måles i forhold til personlige forbedringer, ikke i sammenlikning med andre spillere eller andre lag. Om vi taper kamper i ungdomsfotballen, så er dette underordnet om vi spiller fotball på en måte som er utviklende både for laget, spilleren og mennesket. 

Breddetreneren skal være god på å motivere til videre fotballspill gjennom mye positiv feedback til spillerne og mange sosiale sammenkomster utenfor fotballbanen.

Årsgangsansvarlig lager årsplan for hele kullet.


Øktstruktur

Treninger for spillere mellom 13 og 19 år varer i 90 min + 10min før og etter trening. 

1.     Innledning ang forventet adferd og fokus på økta / skadeforebyggende trening (10 min)

2.     Oppvarming fra øvelsesbank (10 min)

3.     Spillsentrerte øvelser hvor man øver på konkrete spillsituasjoner (30 min)  

4.     Minimum 35-40 minutter spill på hver økt. Unntak er: restitusjonsøkter og dagen før kamp.

5.     Skadeforebyggende styrketrening fra øvelsesbank (ca 10 min x 2 i uken)

6. Trener har avsluttende dialog med spillerne.


 

Øvelser

Vi ønsker å ha en helhetlig spillerutvikling fra våre femåringer og helt opp til A-laget. 

Vi skal være et spillende lag helt fra keeper til spiss.

Vårt overordna mål er å skape overtall i angrepet over alt på banen. Da handler det om å skape 2-1 situasjoner og 3-2 situasjoner osv. Her handler det mye om riktige vinkler en skaper seg, sammen med å utfordre motstander nok slik at overtallet bli vellykket. Når vi er i angrep er vi i overtall og skulle vi miste ballen vil vi omstille oss til å være forsvarspillere og være i overtall samt at vi vil gjøre alt for å vinne ballen tilbake. Alt vi foretar oss skal skje med maks fart.

Samtidig som vi skal drive spillerutvikling må vi også aktivt drive menneskeutvikling. Derfor har vi også sagt noe om hvordan vi ønsker at rammene er på treningsfeltet med innledende og avsluttende samtaler, samt regler for oppførsel vi har i Vard. 

Alle Vard lag skal trene etter en spillsentrert treningsmetodikk med høy intensitet i gjennomføringen av alle øvelser. Det vil si at det skal være kamplike øvelser gjennom hele treningen.

Årgangsansvarlig sammen med de andre trenerne lager øvelsene / øvelsesbank i samarbeid med Trenerveileder.

 

13 - 14 ÅR

Allment:

 

Mål:

Få spilleren til å trives med treningsprosessen.

Spillere:

Ca. 14 - 18 inkl. keepere på hvert kamp lag.

Trening:

2 - 3 treninger pr. uke inkludert kamp.

Vardakademi:

Utenom sesong

13-16 åringene har tilbud om trening1 til 2 ganger pr. uke fra november til og med mars måned. 

I sesong

13-16 åringene har tilbud om trening 1 til 2 ganger pr. uke fra april til november måned.

www.treningsøkta.no / www.skillrace.com gir deg veiledning i hvordan du kan bygge opp en treningsøkt

 

15 – 16 ÅR 

Allment:

 

Mål:

 

Spillere:

 

Trening:

3 - 4 fellestreninger pr. uke inkl. kamp.

Vardakademi:

Utenom sesong

13-16 åringene har tilbud om trening 1 til 2 ganger pr. uke fra november til og med mars måned.

I sesong               

13-16 åringene har tilbud om trening 1 til 2 ganger pr. uke fra april til november måned.

www.treningsøkta.no / www.skillrace.com gir deg veiledning i hvordan du kan bygge opp en treningsøkt

 

Bør kunne:

 

 

Treneren:

Bør hal UEFA B trener utdanning. Skal som hovedregel ikke være foresatte til spiller i troppen.


JUNIOR Elite (U19)


Mål:

·       Få frem spillere til A - lagstroppen.  

·       Forsøke å vinne de turneringer laget deltar i.

·   Utvikle alle sider ved spilleren som gjør at han står rustet til A - lagsfotball for SK Vard

FK Haugesund eller andre klubber.   

·       Spille i JR-Elite og 4. divisjon.

·   Etterstrebe å skape et lag bestående av juniorspillere som klarer å overleve i 4. divisjon, uten mer en 2-3 A-lagspillere i snitt i kampene over en sesong.

Spillere:

Ca. 27 spillere, hvorav 2 keepere.

Trening:

4-6 fellesøkter pr. uke. inkludert kamp. I tillegg bør spiller gjennomføre 1-2 egentreningsøkter. Det være seg teknisk, styrke, bevegelighets eller annen trening. Spiller bør også få tilrettelagt eget styrketreningsprogram og mulighet til å trene på Trimeriet.

Treneren:

Minimum utdannet UEFA C-lisens. Skal som hovedregel ikke være foresatte til spiller i troppen

Treners plikter:

 

Forøvrig:

Bør etterstrebe et godt forhold til skolene og tilrettelegge for en god hverdag både med fotball og skolen.

JUNIOR (U17)  

 

Mål:

·   U17 er et tilbud for de best juniorspillerene som ikke kommer med i JR-Elite  

·   Laget skal trene like mye som JR-Elite og ha samme treningstid så lenge det lar seg gjøre.

·   Få frem spillere til Junior Elite og deretter til A-laget .

·   Forsøke å vinne de turneringer laget deltar i.

·   Utvikle alle sider ved spilleren som gjør at han står rustet til JR-Elite og senior for SK Vard, FK Haugesund eller andre klubber.

·   Spille i G19 - 1. divisjon - lokalt

·   Tilbud om junior 2 lag til de som ikker er på U17 

Spillere:

Ca. 20 spillere, hvorav 2 keepere.

Trening:

4-6 fellesøkter pr. uke. inkludert kamp. I tillegg bør spiller gjennomføre 1-2 egentreningsøkter. Det være seg teknisk, styrke, bevegelighets eller annen trening.  

Treneren:

Minimum utdannet UEFA C-lisens. Skal som hovedregel ikke være foresatte til spiller i troppen. Ønskelig med B-lisens eller at denne utdanningen startes i løpet av perioden som U17 trener.

Treners plikter:

 

Forøvrig:

Bør etterstrebe et godt forhold til skolene og tilrettelegge for en god hverdag både med fotball og skolen.

JUNIOR 3  (Aktivitet/Bredde)

 

Mål:

·       Gi et godt tilbud til de som ønsker å spille fotball 2-3 ganger i uken inkl. kamp.

·       Bidra til folkehelsen gjennom å gi et tilbud som øker sannsynlighet for livslang bevegelseglede og innolvering i idretten. 

·       Gi idrettsglede i et trygt miljø for de som ønsker fotballen som et treningstilbud.

·       Melde på laget på det laveste nivået NFF Rogaland tilbyr.  

·       Etterstrebe stabilt og høyt oppmøte på treninger og kamper.  

·       Det skal være rom for så langt det lar seg gjøre at spillere kan deltat på andre aktiviteter og/eller jobbe 2-3 ganger i uken i tilegg til å spille på laget.

 

Spillere:

Ubegrenset

Trening:

2-3 fellesøkter pr. uke. inkludert kamp.

 

Treneren:

Flink med ungdommer og innehar pedagogiske ferdigheter som bidrar til et aktivt og trivelig miljø for de som deltar.

 

Treners plikter:

 

 


Jenter U17

 

 Mål:

 

Spillere:

Ca. 20 spillere, hvorav 2 keepere.

Trening:

3-4 fellesøkter pr. uke. inkludert kamp. I tillegg bør de ivrigste spillerene gjennomføre 1-2 egentreningsøkter. Det være seg teknisk, styrke, bevegelighets eller annen trening.

Treneren:

Minimum utdannet UEFA C-lisens. Ønskelig med B-lisens eller at denne utdanningen startes i løpet av perioden som U17 trener.

Treners plikter: