Sportsplan

Innhold

Sportsplanen - oppsummering

Denne sportsplanen beskriver retningslinjer, sportslige- og sosiale føringer for fotballaktiviteten i SK Vard Haugesund

Sportsplanen tar for seg visjonen og verdier vi etterstreber og kan brytes ned i følgende målsetninger:

 • Ta vare på bredde og topp
 • Skape trivsel og fellesskap
 • Skape en sterk klubbtilhørighet
 • Skape et A-lag med overtall av lokale spillere
 • Utvikle spillere som tar steget opp i toppfotballen

Sportsplanen kan sees på som klubbens tiltak for å nå våre målsetninger og berører blant annet følgende punkter:

 • «Rød tråd» i alt arbeidet fra 6 år til senior
 • Forutsigbarhet på hvordan vi gjør det i Vard
 • Sette krav til klubb, trener, spiller og foreldre
 • Samle hvert enkelt kull i barnefotballen til felles treninger
 • Jobbe aktivt for å fremme gode holdninger hos alle spillere, trenere, foreldre og ledere i klubben
 • Ha gode breddetilbud i alle aldre
 • Ha et godt tilbud til de som vil satse
 • Ivareta det sosiale miljøet på tvers av differensierte grupper
 • Heve kompetanse hos trenere
 • Aktiv differensiering i treningshverdagen
 • Vardakademiet


VISJONER OG VERDIER

Visjon

I Vard tror vi på at vi både kan ta vare på breddefotballen, ha et godt omdømme og samtidig klare å skape fotballspillere som kan ta steget opp i norsk toppfotball.

Vard skal ha et godt tilbud til alle våre medlemmer, med mål om å skape et livslangt engasjement til fotballen og klubben. Vard skal utvikle spillere, trenere, ledere og dommere. Det skal gis tilbud om skolering for å øke kompetansen i klubben.


Verdier

 • I Vard er Fair Play viktig.
 • I Vard er mobbing strengt forbudt.
 • I Vard skal vi stimulere barn- og unges fysiske, psykiske og sosiale utvikling på en positiv måte.
 • I Vard skal det skal være gøy å spille fotball.
 • I Vard skal vi alltid være preget av en god og høflig adferd innad i klubben.
 • I Vard viser vi omsorg og tar vare på hverandre.
 • I Vard gjør alle alltid sitt beste både på trening og i kamp.
 • I Vard representerer vi klubben på en positiv måte både på og utenfor banen.
 • I Vard forholder vi oss til regler og retningslinjer utarbeidet av Norges Fotball Forbund (NFF).
 • I Vard skal vi vise respekt for andre klubber.
 • I Vard skal vi ikke drive aktiv rekruttering fra konkkurerende klubber, men barn og unge som selv ønsker å begynne i Vard er hjertelig velkommen.
 • I Vard bruker vi sunn fornuft.

For oss i SK Vard Haugesund skal det aldri være tvil om at de sosiale sidene i barne- og ungdomsfotballen er viktigere enn det enkelte lag eller utøvers personlige resultat.

Vi skal aldri sette noen utøvere eller lag i den situasjon at det kan stilles spørsmål om verdigheten og moralen er ivaretatt med god margin. Vi ser ingen konflikt mellom sportslige og sosiale mål. Det stilles bare større krav til ledere/foreldre og deres kunnskapsnivå.

Alle spillere som kommer til vår klubb skal få et tilbud, så sant vi har et lag i den aktuelle årsklassen. Det er ikke opp til den enkelte trener eller lagleder å si ja/nei til en spiller.


Dugnadsånd

 • I Vard skal dugnadsånden være godt forankret hos alle, både blant spillere og foreldre. Dugnadsarbeid er grunnleggende for klubbens eksistens og en forutsetning for å gi fotball tilbud til barn og unge.
 • Alle lag, spillere og foreldre SKAL jobbe dugnad i løpet av sesongen.

MÅL

Generelle mål

 • 70% av A-stallen skal ha lokal tilknytning.
 • A-lag herrer har som mål å være en klar 2´er på Haugalandet, og spille på nivå 3
 • A-lag herrer skal prioriteres slik at laget til enhver tid kan kjempe høyest mulig i seriesystemet, og oppnå best mulig sportslige resultater i forhold til klubbens ressurser.
 • A-lag damer har som mål å etablere seg i 3.divisjon.
 • Vards spillerutvikling skal bidra til at vi skaper spillere til våre a-lag og til norsk toppfotball.
 • Vi skal stimulere barn- og unges fysiske, psykiske og sosiale utvikling på en positiv måte.
 • Vi skal ha tilfredsstillende treningsfasiliteter.
 • Vi skal ha et godt fungerende støtteapparat rundt hvert lag.
 • Gjennomføre faste trenermøter og trenerforum.
 • God nok bredde i barnefotballen til å ha et satsingslag og et breddelag i hvert alderstrinn fra G13 til JRH på guttesiden. Og minst et lag i hvert alderstrinn fra J13 til JRD på jentesiden.

Mål Barnefotballen

 • Barnefotballen skal være klubbstyrt, men foreldredrevet.
 • Barnefotballen skal først og fremst være et godt miljø tilrettelagt for utvikling.
 • Ha et fotballtilbud fra det året de fyller 4 år (Vardakademiet-rekrutt).
 • Ha egne jente- og guttelag fra året de fyller 6 år.
 • Tilrettelegge for utvikling av trenere, ledere, dommere og støtteapparat.
 • Være med på å utvikle glade, harmoniske barn- og unge som trives med fotball, lek og fysisk utfoldelse.
 • At alderstrinn trener (oftest mulig) på samme bane til samme tidspunkt.

Mål Ungdomsfotballen

 • Målet er å melde på ett lag i elitedivisjon i hvert årskull. Nivået og motivasjonen på kullet vil avgjøre hvilken divisjon de andre lagene (breddelagene) skal meldes på.
 • Det er ønskelig at hele kullet er sammen i en treningsgruppe
 • Få til et godt samarbeid mellom de ulike kamp lagene innad i alderstrinnet og mellom de ulike alderstrinnene.
 • Ungdomsfotballen skal være klubbstyrt.
 • Breddelagene skal være foreldredrevet med best mulig skolerte trenere
 • Være representert med spillere på aldersbestemte sone- og kretslag.


FORVENTNINGER OG KONSEKVENSER

For at Vard skal nå sine mål og visjoner så settes det en del krav til klubb, tillitsvalgte, foreldre og spillere

Forventninger til klubben

 • Vard skal bestrebe seg til å gi et fotballtilbud til alle som vil spille i Vard.
 • Tilrettelegge for at spillere med særlige forutsetninger får gode utviklingsmuligheter.
 • Ha kvalifiserte trenere og ledere, samt utvikle disse.
 • Rekruttere trenere, oppmenn, ledere og dommere.
 • Gjennomføre trenerforum.
 • Utvikle et tett og godt samarbeid mellom de ulike lagene.
 • Jobbe med å få tilfredsstillende treningsfasiliteter.
 • Jobbe aktivt med klubbutvikling.
 • Ha god struktur på driften slik at det blir forutsigbart å være spiller og tillitsvalgt i Vard.
 • Sørge for et godt og konstruktivt samarbeid fra barnefotball via ungdomsfotball til seniorfotball.

Forventninger til lagledere/trenere

 • Sette seg inn i Fair Play reglene (Link).
 • Definer lagets støtteapparat
 • Husk at du er et forbilde for spillerne.
 • Lær spillerne respekt og toleranse.
 • Gi ros og oppmuntring, skap trivsel.
 • Hold et etisk høyt nivå.
 • Fokusere på konstruktive løsninger.
 • Vis oppriktig interesse for alle spillerne.
 • Husk foreldrevett reglene. Ta ansvar for at negativ kjefting/roping ikke skjer.
 • Ta ansvar for spillernes oppførsel ute på banen.
 • Bruk Vard-profilert tøy i trening og kamp.
 • Vis lojalitet til klubben din.
 • Delta på trenerforum.
 • Sette seg inn i Sportsplan og rette seg etter denne.
 • Arrangere foreldremøter.
 • Møteplikt på ledermøter innkalt av barne- og ungdomsutvalg eller sportslig leder, sportslig administrativ leder, trenerkoordinator (TK), Trenerveileder (TV) eller spillerutvikler.
 • Påse at laget har respekt for utstyr og rydder etter seg i garderober både på Vardhuset og når de er gjester.
 • Skal ha gyldig politiattest

Forventninger til spillere

 • Respekter dommeren og trenerens avgjørelse.
 • Vis god folkeskikk, Banning og mobbing er ikke tillatt.
 • Møt presis til trening og kamp.
 • Meld alltid fra hvis du ikke kommer.
 • Vis lojalitet til klubben og laget ditt.
 • Ta del i felles oppgaver med en positiv innstilling.
 • Hold orden på lagets utstyr.
 • Vær en like god taper som en vinner.
 • Takke for kampen.

Forventninger til foreldre

 • Støtt opp om klubbens arbeid.
 • Møt gjerne opp på kamp og trening – du er viktig både for spilleren og for miljøet.
 • Det er ditt barn som spiller fotball. Opptre positivt og støttende – da er du en god medspiller.
 • Respekter dommer og treners avgjørelser.
 • Vis god folkeskikk.
 • Ta del i felles aktiviteter og dugnader.
 • Ta ansvar for at negativ kjefting/roping ikke skjer.

Forventninger til Trenerkoordinator (TK) og trenerveileder (TV)

I SK Vard har vi en trenerkoordinator (TK) og en trenerveileder (TV), TK har ansvar for barnefotballen fra 5 -12 år og TV har ansvar for ungdomsfotball fra 13 til 19 år. TK og TV er en nødvendighet for å lykkes med spillerutviklingsarbeidet. Trenerkoordinatorens og Trenerveilederens ansvar er å sikre god kvalitet på arbeidet med barn og unge, skape trenerforum, lede an i prosessen med utarbeidelse og oppfølging av klubbens skoleringsplan, samt ha det overordnede ansvaret ved hospitering av spillerne.

TK og TV skal være den som koordinerer de sportslige aktivitetene i klubben slik at disse skjer i overensstemmelse med gitte retningslinjer. TK og TV skal i praksis være styrets/sportslig ledelse forlengede arm for å ivareta at aktivitetene skjer ut fra de retningslinjer klubben er enig om.

Det er ønskelig at TK og TV innehar mest mulig fotballfaglig utdanning.

TV for 13-19 år skal være hovedansvarlig for det sportslige innhold til Vardakademiet 13-16.

TK for 5-12 år skal være hovedansvarlig for det sportslige innhold til Vardakademiet 6-12 år, rekruttakademiet og jenteakademiet.

Arbeidsoppgaver for TK og TV vil blant annet være:

 • Oppfølging, gjennomføring og revidering av Sportsplan (skal godkjennes av styre).
 • Myndighet til å gjennomføre nødvendige justeringer slik at sportsplanen blir gjennomført.
 • Gjennomføre trenerforum.
 • Være orientert om trenere internt og eksternt.
 • Hovedansvar for skoleringsplan internt i klubben.
 • Utarbeide årsplan for aktiviteter.
 • Ansvar for å tilrettelegge for hospiteringsordninger for spillere i samarbeid med spiller, trenere og foreldre.
 • Påse at plan for spillerutvikling blir gjennomført.
 • Skal på oppdrag fra barne- og ungdomsutvalget, samt sportslig utvalg være delaktig i prosessen rundt treneransettelser.
 • Har ansvar for å motivere og inspirere spillerne og derigjennom ha en tett dialog og oppfølging av spilleren.
 • Delta på enkelte av spillerens lag treninger.
 • Delta når det foregår uttak av elite tropp.
 • Delta på talent/trenersamlinger.
 • Ha kontakt med fotballkretsen (kretslag), FKH/AIL og evt. landslag for og på best mulig måte følge opp spilleren, samt å arbeide for at spillere som har mulighet kommer inn på FKH/Haugaland kraft Team/kretslag/landslag.
 • Evt. arrangere spillerutviklingssamlinger/fotballskole i samarbeid med trenerteamet for A-lagene og elitelagene. Det skal planlegges for at alle aktuelle trenere/spillere i breddefotballen for de aktuelle årsklassene kan delta på disse samlingene også utover klubbgrensene.

Se ellers stillingsbeskrivelse for gjeldende rolle


VARDAKADEMIET


Vardakademiet startet opp i 2005. Siden den gang har akademiet vært en suksess og Vard har fått frem flere talenter som bla. Lars Stubhaug (Everton, Strømsgodset), Erik Ulland Andersen (FKH, Hødd, Strømsgodset, Molde), Torbjørn Kallevåg (Hødd, FKH), Helge Sandvik (FKH) og Andreas Ulland Andersen (Viking, Sandnes Ulf).

Glem heller ikke 1996 modellene som tok sølv i NM i 2012.

Vardakademiet omfatter nå barn helt ned til 4 års alder og er en viktig arena for talentutvikling på Haugalandet. blant Haugalandets viktigste arena for talentutvikling. Vardakademiet er et supplement til ordinære fotballtreninger og er et tilbud til de som ønsker å trene mer fotball. Vardakademiet trener etter tekniske, koordinative og motiverende treningsprinsipper/metoder. I hovedsak med Coerver Coachings metoder og etter fotballforbundets småspillorganisering. Det medfører at spillerne får god koordinasjon, balanse og styrke samt god teknikk og ferdigheter. Mye trening med ball i ung alder gir gode og tekniske fotballspillere.


Viktig!

Det er ikke et krav at en må delta på akademiet for å delta på lagtreningene. Vardakademiet er et tilbud til de som vil trene ekstra. Av den grunn legger vi ikke lagstreninger på disse tidene.


Mål:

Målet med Vardakademiet er å utvikle tekniske fotballferdigheter i et læringsmiljø som fremmer interesse, holdninger og motivasjon til videre utvikling og lek med fotballen.


Vardakademiet er bygget omkring tre områder:

  1. Holdninger: Vi legger vekt på hvordan en opptrer i forhold til foreldre, lagkamerater, trenere, ledere, motstandere, dommer og venner.
  2. Ferdigheter og kunnskaper: Alle spillerne skal få mulighet til å få tilstrekkelig læring innen de komplementære ferdighetene, deriblant tekniske og taktiske ferdigheter. Vi er og opptatt av at spillerne skal lære seg fotballspråket, og kunnskap om regelverk og miljø. Kunnskap innebærer også å bli bevisst på hvilken betydning kosthold, søvn og hvile har for prestasjonene både i kamp, trening og skolesammenheng.
  3. Trivsel: En må trives for å kunne mestre. Spillerne blir gode til å strukturere hverdagen og tiden sin i forhold til skole, trening og lekser. Treningen skal være lystbetont

TURNERINGSBESTEMMELSER


Vard følger NFFs turneringsbestemmelser ved egne arrangement som tar utgangspunkt i:

 • Turnering/cup der alle får spille like mange kamper
 • Turnering/cup der alle får premie
 • Turnering/cup der en prøver å ta hensyn til jevnbyrdige kamper
 • Vi skal alltid søke kretsen om godkjennelse til å arrangere turneringer/cuper.
 • Vi skal velge eksterne turneringer som også tar utgangspunkt i NFFs turneringsbestemmelser
 • Vard skal følge NFFs retningslinjer for deltagelse i turneringer i utlandet
 • Når en spiller cup om sommeren skal en tilstrebe at spillerne spiller på sitt eget nivå/årsklasse.
 • I Vard så skal vi ikke låne/invitere spillere fra andre klubber når vi reiser på cuper som er definert som breddecuper. Hvis det ut fra logistikk hensyn eller ut fra hensyn til lånt spiller så kan dette vurderes. Fra og med det året spillerne fyller 15 kan vi låne/invitere med inntil tre spillere til Elitecuper. Dette må forankres i klubbens sportslige utvalg. Det blir da TV /Sportslig ansvarlig som skal ta avgjørelsen/godkjenne dette.
 • Sportslig ledelse har siste ord hva angår å låne spillere fra andre klubber. Når man enes om å invitere med spillere skal det sendes skriftlig henvendelse til gjestespillers klubb og be om godkjennelse god tid I forveien.
 • Alle spillerne som reiser på cup skal ha mye spilletid, minimum 25-30% av total kamptid. Ingen reiser på cup for å sitte på benken!
 • Vard deltar så langt det er mulig på egne cuper, samt cuper som arrangeres av naboklubber.

Sommercuper

Klubben ønsker at flest mulig lag drar på sommercup. Dette er breddecuper, og her skal alle som reiser spille mye, minst 30% av total spilletid.

Klubben arrangerer en sommertur. Om ikke annet avtales er dette Norway Cup eller Gothia Cup. Dersom lag ønsker å dra på andre cuper må all organisering skje i eget lags regi.

Lag/årstrinn

Cup navn

6 år - 9 år Lokal cup uten overnatting

10 år - 11 år Cup i Regionen med overnatting. (Etne, Bremnes, Ålgård el.)

12 år Cup andre steder i landet. (Sørcup el.)

13 år Norway Cup el.

14 år Norway Cup el.

15 år Gothia Cup el.

16 år Norway Cup el.

Junior (17 – 19 år) Norway Cup el. Elite cuper


Elitecuper:

Her kan lag delta på en cup i vårsesongen og en i høstsesongen.

Ønsker trener å delta på flere skal dette avklares med sportslig ledelse.


HOSPITERING / DIFFERENSIERING


I Vard hospiteres det primært ikke i barne- og ungdomsavdelingen. Det hospiteres normalt kun opp til Jr. lag.

Unntak fra dette kan forekomme hvis en spiller har fotballferdigheter som skiller seg vesentlig fra de andre på sitt alderstrinn. Logistikk kan også medføre at spillere blir flyttet opp i en høyere årsklasse. Sportslig utvalg [A1] skal godkjenne en slik forflytning/hospitering.

I barnefotballen kan et lag spille i en aldersklasse opp om trener finner det fornuftig. I ungdomsfotballen må dette først klareres med TV/SU


Kriterier for å kunne delta på hospitering!

 • Spilleren må over tid ha vist gode treningsholdninger ved at de har bortimot 100% frammøte på eget lag.
 • Det er ønskelig at spillerne deltar på Vardakademiet.
 • Først og fremst skal hospitering tilbys til spillere som holder det høyeste ferdighetsnivået i et lag og som viser stor interesse for fotballen. I de tilfeller hvor en av disse ikke oppfylles så bør man ikke starte en hospitering.

Hvordan gjennomføre hospitering?

Det kan gjøres på ulike måter:

 1. Dersom spiller er så god at den er selvskreven på laget en eller flere klasser opp kan vedkommende flyttes opp og det overårige laget blir primærlag.
 2. Dersom spiller er såpass god at den er bedre enn egen årsklasse, men ikke selvskreven på laget en klasse opp hospiterer vedkommende en eller to dager i uken med overårig lag. Eget lag i egen årsklasse blir primærlag.


Hvem avgjør hvilke spillere som skal hospitere?

TK[A2] [A3] /TV sammen med trenere for involverte lag avgjør om en spiller skal hospitere til et annet lag.

Før hospitering iverksettes skal både de aktuelle spillerne, trener/lagleder for opprinnelig lagmiljø, trener/lagledere for hospiteringsmiljø, trenerkoordinator/veileder og foresatte gjennomføre en klarleggingsrunde hvor både premisser og praktiske ordninger gjennomdrøftes.

Vurdering på om dette kan ha negative effekter på noen av lagene skal vurderes.


Differensiering

Differensiering betyr at man i størst mulig grad tilpasser tilbudene etter enkeltspillerens forutsetninger, lyst, ønske og behov.

Det er viktig at det kjøres differensierte treningsøkter slik at flest mulig føler mestring, samtidig som alle får tilstrekkelig utfordringer.

Tips til differensierte øvelser finnes på treningsøkta.no. Trener kan også ta kontakt med TK/TV og få tips til hvordan trening kan kjøres.


BARNEFOTBALL (4-12år)

Overordnet mål for barnefotballen

Hovedmålet for barnefotball er å gi tilbud slik at spillerne opplever trivsel, glede og mestring både i trening og kamp. Spillerne skal gis muligheter til å lære fotballspillets helhet og utvikle individuelle og sosiale ferdigheter. I barnefotballen skal alle spillerne i kampen ha tilnærmet lik spilletid .

SK Vard Haugesund har en målsetting om å ha min. 40 gutter og 20 jenter i hvert års trinn. Dette medfører at en tidlig i barneavdelingen bør starte opp med lag fra alle barneskolene. Dette arbeidet må inn i årsplan og forankres som et årlig tiltak før sommeren/skolestart. BU har ansvaret.

SK Vard Haugesund følger NFF` s retningslinjer for barnefotball.

Lagene ledes av minst en trener, men det bør også være en hjelpetrener/oppmann med.

(Rollefordelingen er beskrevet nærmere i klubbhåndboken). Det er også ønskelig at hvert lag innehar en foreldrekontakt. I arbeidet med barnefotballen må treneren spesielt merke seg følgende momenter i NFF`s retningslinjer:

 • Alle spillere skal få mye spilletid i henhold til NFF` s retningslinjer
 • Påmelding av lag på riktig nivå i seriesystemet
 • Skape interesse for spillet og lagmiljøet.
 • Skape gode opplevelser for spillerne.
 • Unngå prestasjons press og elitetenkning.
 • Topping av lag skal ikke forekomme. I utgangspunktet stiller alle likt, og jevnbyrdighet er et mål.
 • Alle får spille forskjellige steder på laget.


Viktig

Det er viktig å være oppmerksom på de store individuelle forskjellene det kan være innenfor en og samme gruppe. Kronologisk - og fysiologisk alder vil kunne sprike. En 8 åring kan ha tekniske ferdigheter som overgår seniorspillere. Derfor er det vesentlig å påvirke trenings-prosessen, utvikle evnen til å trene hos den enkelte uansett nivå.

Det er viktig at kjøre differensierte økter slik at flest mulig føler mestring, samtidig som alle får tilstrekkelig utfordringer.


Plikter for trenerne

Treneren må sette seg godt inn i sportsplanen og rette seg etter denne. Trenerne bør delta på trenerforum/samlinger og kurs som blir arrangert av SK Vard Haugesund. Det er ønskelig at treneren minimum gjennomfører Barnefotballkvelden. Treneren skal bidra til at det blir skapt positive holdninger overfor medspiller, motspillere, dommere, trenere, lagledere og foreldre. SK Vard Haugesunds spillere og trenere skal alltid takke dommer, motstanderens spillere og lagledelse etter kampen.

Trener kompetansekrav i barnefotballen:

 • En trener pr. lag med minimum barnefotballkvelden
 • En trener pr. årskull med minst ett del-kurs fra C-lisens (C-lisens=Grasrottrener)


Treningsøkta.no / Skillrace

Dette er et viktig verktøy for alle trenere, og det vil bli satt fokus på å få dette godt implementert i Vard. Klubbens hovedbruker er TK/SPU, og disse personene tildeler brukere. Alle trenere får egen bruker. Treningsøkta.no og Skillrace er verktøy som kan brukes aktiv inn i ditt arbeid som trener/leder. Skillrace (egen App) egner seg også godt som spillerutviklingsverktøy

Her finner du blant annet:

 • NFFs rammeplaner
 • Skoleringsplaner for 6-12 år og 13-19 år
 • Tips til gode treningsøvelser som utvikler barnas fotballferdigheter og fotballforståelse.
 • Verktøy for planlegging


5 – 7 ÅR

Trening:

Minimum 1 gang pr. uke inkl. kamp. Ikke arranger lagstreninger på Vardakademidager (november-mars).

Vardakademi:

Tilbud om 2 treningsøkter pr. uke hele året som følger skoleruten.

Treningsinnhold:

www.treningsøkta.no / www.skillrace.com gir deg veiledning i hvordan du kan bygge opp en treningsøkt

 • Max 5 spillere pr lag ved spill på trening.
 • Individuell og lekorientert ballbehandling
 • Stor vekt på deltakelse (trivsel-glede-mestring) og allsidig utvikling av kroppen.
 • Unngå køståing
 • Barna oppfordres til å øve på egenhånd/hjemme
 • Delta på turneringer vinter/vår og høst

8 – 10 ÅR

Trening:

Minimum 1 gang pr. uke inkl. Kamp. Anbefaler minimum 2 i sesong. Ikke arranger lagstreninger på Vardakademidager.

Vardakademi:

Tilbud om 2 treningsøkter pr. uke hele året som følger skoleruten.

Treningsinnhold:

www.treningsøkta.no / www.skillrace.com gir deg veiledning i hvordan du kan bygge opp en treningsøkt

Her fortsetter vi med NFFs anbefalinger og coerverbasert trening og treningsmetode. Legger inn forflytnings øvelser, ringer og stiger. Treningsinnholdet må utvikles med mer trening på basisferdigheter (pasning, skudd, mottak) og teknisk trening. Husk spill – motspill, forsvar/angrep. For å få en god rutine bør alle treninger avsluttes med samling, kort oppsummering og litt uttøying. Forøvrig som 5 – 7 år.

Laget bør delta på minst 2 turneringer i løpet av året.


11 – 12 ÅR

Trening:

Minimum 2 ganger pr. uke inkl. kamp. Ikke arranger lagstreninger på Vardakademidager (november-mars).

Vardakademi:

Tilbud om 2 treningsøkt pr. uke hele året som følger skoleruten.

Treningsinnhold:

 • Coerverbasert trening og treningsmetode.
 • Mesteparten av aktivitetene skal foregå med ball
 • Teknisk trening med mange ballberøringer
 • Balanse og koordinasjonsøvelser med ball
 • Prøve å skape interesse for øving av basisferdigheter.
 • 30 – 40% av treningen skal være tekniske øvelser
 • Ball - leker og smålagsspill
 • Fotballtreningen skal være variert og lystbetont
 • Det oppfordres til gjennomføring av minimerke eller ferdighetsmerke
 • Variert aktivitet som gir allsidig motorisk påvirkning.
 • Siste års lillegutter/lillejenter (12 år) skal forberedes på 9`er fotball
 • Legger inn forflytnings øvelser, ringer og stiger. (hurtighet-ballanse)
 • Oppfordre til egentrening
 • Starte prosess mot mer struktur/formasjon/prinsipper for angrepsspill – forsvarsspill - samhandling

www.treningsøkta.no / www.skillrace.com gir deg veiledning i hvordan du kan bygge opp en treningsøkt


Toppspillerutvikling gjennom toppklubb (FKH/AIL)

Vard vil nominere noen spillere i hvert trinn til toppklubbens satsing for å få frem toppspillere. Lagets trenere tar ut spillere til uttakstrening. Spillerutvikler velger ut spillere.


UNGDOMSFOTBALLEN 13-19 år

Vard bør ha minst to lag pr trinn på guttesiden. Minst et lag pr trinn på jentesiden.


Målsetting for ungdomsfotballen 13 – 19 år

 • Legge forholdene til rette slik at vi hindrer frafall fra fotballen
 • Hele kullet er én gruppe med en hovedtrener for hele kullet
 • Lagene ledes av minst en lagleder og minst en trener.
 • Påmelding av lag på riktig nivå i seriesystemet
 • Skape en interesse og et miljø hvor fotballen blir primær fritidsaktivitet.
 • Utvikle spillere med individuelle tekniske ferdigheter, spilleglede, holdninger og lagmoral som fremste kjennetegn.
 • Gi et godt tilbud til alle som ønsker å spille fotball, uansett hvilket ferdighetsnivå spilleren har. Alle bør spille mye.
 • Delta på 2-3 turneringer i året


Plikter for trenerne

 • Treneren må sette seg godt inn i sportsplanen for aldersbestemt fotball og rette seg etter denne.
 • Trenerne skal delta på trenerforum/samlinger som er arrangert av SK Vard Haugesund.
 • Trenerne skal samarbeide med Elitetrenerne om hospitering opp til lag over eller til elite-lag.
 • Treneren bør minimum ha UEFA C utdanning
 • Treneren skal bidra til at det blir skapt positive holdninger overfor medspiller, motspillere, dommere, trenere og lagledere.
 • SK Vard Haugesunds spillere og trenere skal alltid takke dommer, motstanderens spillere og lagledelse etter kampen.
 • Lage årsplan med trening, kamper, sosiale tiltak, turneringer osv.

Trener kompetansekrav i ungdomsfotballen:

 • En trener pr. lag med minimum ungdomsfotballkvelden
 • En trener pr. årskull med hele C-lisenskurs (Grasrottrenerkurs)

Spillerutvikling 13 år til senior

Den første perioden i tenårene er det sportslige målet med fotballaktiviteten å organisere pasningsspillet etter spillestilen, utvikle gode pasningsspillere, gode driblere og gode førsteforsvarere. For å nå disse målene har man i treningsarbeidet fokus på å passere motspiller med ball, frispilling bakfra, intensivt gjenvinningspress og treningsmentalitet. Etter hvert som spillerne blir eldre skal man i tillegg til frispilling bakfra, jobbe med bevegelsesmønster på siste tredjedel, samt at treningsmengden øker. Spillerne blir mer og mer spesialister i sin posisjon.


Årgangsansvarlig og Trenertyper

Hvert årskull i ungdomsfotballen blir ledet av en årgangsansvarlig som også er hovedtrener på 1.laget. I tillegg skal det være trenere på årgangens øvrige lag. Både på 1.lag og på breddelag skal et sunt verdigrunnlag, stort engasjement og utviklingsfokus kjennetegne Vardtreneren.

Årgangsansvarlig skal være utnevnt av klubben på bakgrunn av sin trener- og lederkompetanse.

Årgangsansvarlig har ønske om å bli bedre og ønsker å utvikle seg. Engasjement og lederevner går alltid foran fagkunnskap.

Fremgang måles i forhold til personlige forbedringer, ikke i sammenlikning med andre spillere eller andre lag. Om vi taper kamper i ungdomsfotballen, så er dette underordnet om vi spiller fotball på en måte som er utviklende både for laget, spilleren og mennesket.

Breddetreneren skal være god på å motivere til videre fotballspill gjennom mye positiv feedback til spillerne og mange sosiale sammenkomster utenfor fotballbanen.

Årsgangsansvarlig lager årsplan for hele kullet.


Øktstruktur

Treninger for spillere mellom 13 og 19 år varer i 90 min + 10min før og etter trening.

 1. Innledning ang forventet adferd og fokus på økta / skadeforebyggende trening (10 min)
 2. Oppvarming fra øvelsesbank (10 min)
 3. Spillsentrerte øvelser hvor man øver på konkrete spillsituasjoner (80 min)
 4. Skadeforebyggende styrketrening fra øvelsesbank (ca 10 min)
 5. Trener har avsluttende dialog med spillerne.

Øvelser

Vi ønsker å ha en helhetlig spillerutvikling fra våre femåringer og helt opp til A-laget.

Vi skal være et spillende lag helt fra keeper til spiss.

Vårt overordna mål er å skape overtall i angrepet over alt på banen. Da handler det om å skape 2-1 situasjoner og 3-2 situasjoner osv. Her handler det mye om riktige vinkler en skaper seg, sammen med å utfordre motstander nok slik at overtallet bli vellykket. Når vi er i angrep er vi i overtall og skulle vi miste ballen vil vi omstille oss til å være forsvarspillere og være i overtall samt at vi vil gjøre alt for å vinne ballen tilbake. Alt vi foretar oss skal skje med maks fart.

Samtidig som vi skal drive spillerutvikling må vi også aktivt drive menneskeutvikling. Derfor har vi også sagt noe om hvordan vi ønsker at rammene er på treningsfeltet med innledende og avsluttende samtaler, samt regler for oppførsel vi har i Vard.

Alle Vard lag skal trene etter en spillsentrert treningsmetodikk med høy intensitet i gjennomføringen av alle øvelser. Det vil si at det skal være kamplike øvelser gjennom hele treningen.

Årgangsansvarlig sammen med de andre trenerne lager øvelsene / øvelsesbank i samarbeid med Trenerveileder.

13 - 14 ÅR

Allment:

 • Alle som trener jevnlig får spille kamper.
 • Oppmuntre til balløvinger hjemme.
 • Spillerne vil som hovedregel bli inndelt på de ulike kamp lag etter treningsvilje, innsats og ferdigheter.
 • Spillere kan drive andre idretter, men fotball bør etter hvert bli hovedbeskjeftigelse
 • Styrke og kondisjonstrening skal være en del av treningsinnholdet
 • Teste løpskraft og spenst/hurtighet

Mål:

Få spilleren til å trives med treningsprosessen.

Spillere:

Ca. 14 - 18 inkl. keepere på hvert kamp lag.

Trening:

2 - 3 treninger pr. uke inkludert kamp.

Vardakademi:

Utenom sesong

13-16 åringene har tilbud om trening1 til 2 ganger pr. uke fra november til og med mars måned.

I sesong

13-16 åringene har tilbud om trening 1 til 2 ganger pr. uke fra april til november måned.

www.treningsøkta.no / www.skillrace.com gir deg veiledning i hvordan du kan bygge opp en treningsøkt

15 – 16 ÅR

Allment:

 • Alle som trener jevnlig får spille kamper.
 • Styrke og kondisjonstrening skal være en del av treningsinnholdet.
 • Spillerne vil som hovedregel bli inndelt på de ulike kamp lag etter treningsvilje, innsats og ferdigheter.
 • Spillere kan drive andre idretter, men fotball bør etter hvert bli hovedbeskjeftigelse.
 • Spillere må få innflytelse og medbestemmelsesrett i utforming av aktiviteten (ansvarliggjøring).
 • Spillere som holder et meget høyt nivå kan hospiteres opp til Jr. lag
 • Teste løpskraft og spenst/hurtighet

Mål:

 • Fostre spillere til Jr.- lagene.
 • Forsøke å hevde seg i lokale turneringer.
 • Utvikle spilleren både sosialt og ferdighetsmessig.

Spillere:

 • Ca.18 inkl. keepere på hvert kamp lag.

Trening:

3 - 4 fellestreninger pr. uke inkl. kamp.

Vardakademi:

Utenom sesong

13-16 åringene har tilbud om trening 1 til 2 ganger pr. uke fra november til og med mars måned.

I sesong

13-16 åringene har tilbud om trening 1 til 2 ganger pr. uke fra april til november måned.

www.treningsøkta.no / www.skillrace.com gir deg veiledning i hvordan du kan bygge opp en treningsøkt

 • Mest mulig trening med ball
 • Mye spillbasert trening, gjerne i små grupper 2 mot 2, 4 mot 4 på store mål
 • Taktisk trening.
 • Spenst / Sprintprogram, koordinasjon, smidighet mm.
 • Keepertreningstilbud.
 • Angrepsmønster
 • Forsvarsorganisering (soneforsvar)

Bør kunne:

 • Beherske basisteknikker i fart og kampsituasjon.
 • Blikk og ferdigheter til å vende spillet.
 • Slå / skyte gode frispark og cornere.
 • Hurtig omstilling fra forsvar til angrep og omvendt.
 • Spille et utviklet godt forsvarsspill.

Treneren:

Bør hal UEFA B trener utdanning. Skal som hovedregel ikke være foresatte til spiller i troppen.


JUNIOR


Mål:

 • Få frem spillere til A - lagstroppen.
 • Forsøke å vinne de turneringer laget deltar i.
 • Utvikle alle sider ved spilleren som gjør at en står rustet til A - lagsfotball for SK Vard, FK Haugesund/AIL eller andre klubber.
 • Tilbud om junior 2 lag (breddelag)

Spillere:

Ca. 18 spillere, hvorav 2 keepere.

Trening:

4-6 fellesøkter pr. uke. inkludert kamp. I tillegg bør spiller gjennomføre 1-2 egentreningsøkter. Det være seg teknisk, styrke, bevegelighets eller annen trening. Spiller bør også få tilrettelagt eget styrketreningsprogram og mulighet til å trene på Trimeriet.

Treneren:

Minimum utdannet UEFA C-lisens. Skal som hovedregel ikke være foresatte til spiller i troppen

Treners plikter:

 • Definere Jr. - lagets støtteapparat.
 • Se A - lagets hjemmekamper.
 • Delta i trenerforum.
 • Treneren må sette seg godt inn i sportsplanen og for aldersbestemt fotball og rette seg etter denne.
 • Samarbeide med junior 2 trener og 16-1 om felles treningsøkter og spillerutveksling.
 • Samarbeide med Elitetrenere og ungdomsutvalg.
 • Treneren skal bidra til at det blir skapt positive holdninger overfor medspiller, motspillere, dommere, trenere og lagledere. SK Vard Haugesund` s spillere og trenere skal alltid takke dommer, motstanderens spillere og lagledelse etter kampen.
 • Trenere for 1èr lagene vil måtte engasjere seg i hospitering, uttak av enerlag, sone og krets samlinger, kartlegging av spillere i sitt alderstrinn etc. 1èr lags trener vil motta godtgjørelse.
 • Samarbeide godt med A-lags trener og rek.lags trener med tanke på spillestil, treningsprinsipper og periodisering.

Forøvrig:

Bør etterstrebe et godt forhold til skolene og tilrettelegge for en god hverdag både med fotball og skolen.