Strategiplan

Forutsetninger

Strategiplanen brukes under forutsetning av at alle valg vi tar skal:

 • Ta hensyn til klubbens omdømme
 • Ta hensyn til klubbens økonomiske posisjon

Overordnede målsettinger

 1. Vi skal gi unge spillere på Haugalandet muligheten til å spille fotball på høyt nivå.
 2. Vi skal gi Haugalandet et sterkt nr. 2 lag på herresiden
 3. Vi skal utvikle spillere til spill på toppnivå i Norge, fortrinnsvis for våre lokale toppklubber.

Barnefotball

Flest mulig

Vi skal gjennom aktiv rekruttering ha en stor bredde som gir grunnlag for å gi alle fotballspillere et tilbud basert på trivsel og

mestring hensyntatt den enkeltes evner, vilje og ambisjoner. Vi skal ha fokus på utvikling som mennesker i like stor grad som fotballspillere

Ungdomsfotball

Lengst mulig - Best mulig

Vi skal beholde så stort antall spillere som mulig. Hver årgang skal ha elite- og breddetilbud som legger til rette for størst mulig sportslig og menneskelig utvikling

Vardakademiet

Best mulig

Vardakademiet skal være et tilbud til egne spillere og spillere utenfra som ønsker å bli best mulig. Kvaliteten på akademiet skal være så høy at vi regelmessig produserer spillere til eget A-lag og derfra til høyere nivå

A-lag herrer

Vår viktigste utviklingsarena

Vi ønsker å være et stabilt 2.divisjonslag dominert av lokale spillere, 50% med bakgrunn fra ungdomsfotball i Vard.

A-lag kvinner

Et tilbud for alle

Vi ønsker å ha et tilbud for lokale spillere basert på et godt sportslig og sosialt tilbud.

Hovedstrategier fotball

A-lag herrer

Tydelig spillestil - Vardstilen

 • Offensiv og underholdende football
 • Fortrinnsvis 4-3-3 formasjon
 • Fundert i sportsplan utarbeidet av Sportslig Utvalg

Definert spillerlogistikk

 • Hovedsaklig unge, lokale spillere
 • 50% med bakgrunn fra egen ungdomsavdeling
 • Tydelig langsiktig plan for spillersigneringer

Optimalisering av individuelt potensial

 • Prestasjonsfokus og eierskap til egen utvikling
 • Personlige utviklingsmål for hver spiller
 • Tydelig plan for innfasing av spillere

Vardakademiet

6-12 år

 • Tilbud til alle som ønker å trene ekstra
 • Fokus på mestring og trivsel
 • Utvikle fotball- og læringsglede

13-16 år

 • Fokus på rolletrening basert på Vards definerte spillestil
 • Utgangspunkt i landslagskolen
 • Lære spillerne å ta ansvar for egen utvikling

Optimalisering av individuelt potensial

 • Mestringsfokus og eierskap til egen utvikling
 • Samarbeid med Avaldsnes Damer Elite for å utvikle pensum/utviklingsplan

Barne- og ungdomsfotball

Tydelig spillestil - Vardstilen

 • Tydelige læringsmål for fotballforståelse og fotballferdigheter i alle årsklasser

Rekruttering

 • Vi skal ha en tydelig rekrutteringsplan som sikrer en stor nok bredde i barne- og ungdomsfotballen

Optimalisering av individuelt potensial

 • God rekruttering skal sette oss i stand til å differensiere tilbudet ihht til spillernes egne ambisjoner og ferdighetsnivå
 • Trenere og ledere skal tilbys og aktivt oppfordres til å gjennomføre kurs og utdanning både internt og eksternt
 • Utdannelse av trenere og ledere

Hovedstrategier klubb

Samfunn

Tydelig lokalpatriot

 • Vi ønsker og går aktivt inn for å være en positivt bidragsyter i byen vår

Sosialt ansvar

 • Vi er klar over at fotball er mer enn prestasjon, og er bevisst på vårt sosiale ansvar
 • Vi bygger en kultur hvor vi inkluderer og tar vare på hverandre

Samarbeid med andre aktører

 • Vi søker aktivt å samarbeide med andre aktører både sportslig og på andre områder for å bidra positivt i lokalsamfunnet
 • Sportslig søkes å videreutvikle samarbeid med FKH og Avaldsnes Damer Elite for derved å være en viktig bidragsyter til toppfotballen lokalt
 • Vårt bidrag i lokalsamfunnet utvikles videre ved samarbeid med andre organisasjoner, også ikke-sportslige

Vardmodellen

Vårt viktigste sosiale verktøy

 • Vardmodellen utvikles videre for å gjøre klubben i stand til å fremdeles være en foregangsfigur i integreringsarbeidet
 • Erfaringene fra Vardmodellen tilbys overført til andre organisasjoner for å bidra ytterligere i lokalsamfunnet

Sosialt ansvar

 • Erfaringene fra Vardmodellen søkes brukt internt for å se om det er mulig å brukes i generelt sosialt arbeid
 • Sosiale forskjeller lokalt kan avhjelpes med noen av verktøyene vi har brukt i integreringsarbeidet

Samarbeid med andre aktører

 • Vi søker aktivt å samarbeide med andre aktører for å maksimere effekten av vårt integreringsarbeid

Arena

Base i Idrettsparken

 • Vi ønsker å få etablert en ny arena i Idrettsparken, med tilknytning til Vardhuset og Vardhallen
 • Vi har behov for langsiktighet og forutsigbarhet, som ikke er mulig å oppnå på Haugesund Stadion

Identitet

 • Arenaen skal bidra til å bygge klubbens identitet rundt eget anlegg
 • Samtidig vil arenaen gi oss anledning til å samle all aktivitet og forbedre vårt tilbud til medlemmer og andre

Samarbeid med andre aktører

 • Arenaen vil også gi mulihet for andre klubber i byen å gjennomføre kamper og arrangement
 • Kommunen og andre klubber/foreninger inviteres til å etablere lokaler i areaen om det er formålstjenlig for begge parter